75. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำแนกตามภาคการผลิต

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำแนกตามภาคการผลิต”

ใน พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ปริมาณทั้งหมด 318.66 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ลดลงจาก พ.ศ. 2555 ที่มีปริมาณทั้งหมด 324.78 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยภาคพลังงานปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด มีปริมาณ 236.94 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เมื่อรวมส่วนที่เกิดจากแหล่งปล่อยและส่วนที่ดูดกลับ พบว่า มีปริมาณทั้งหมด 232.56 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศไทย เมื่อรวมส่วนที่เกิดจากแหล่งปล่อยและส่วนที่ดูดกลับมีแนวโน้มลดลง (Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, 2018)

ใน พ.ศ. 2562 เมื่อพิจารณาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคพลังงานซึ่งถือว่าเป็นภาคที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด พบว่า มีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมทั้งสิ้น 250.39 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ ลดลงจาก พ.ศ. 2561 ที่มีการปล่อย 263.39 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ โดยสาขาการผลิตไฟฟ้ามีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด 94.26 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ รองลงมาคือ การขนส่ง อุตสาหกรรม และอื่นๆ จำนวน 71.49  69.63 และ 15.01 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ ตามลำดับ (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2563)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 พบว่า ภาคพลังงานมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 113.9 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ ลดลงร้อยละ 11.2 จากช่วงเดียวกันใน พ.ศ. 2562 ที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 128.3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ โดยเป็นการลดลงในทุกสาขาเศรษฐกิจ ทั้งการผลิตไฟฟ้า ขนส่ง อุตสาหกรรม และอื่นๆ (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2563)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศไทย จำแนกตามภาคการผลิต พ.ศ. 2552-2562

หมายเหตุ: – พ.ศ. 2552-2556 ข้อมูลจาก Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

–  พ.ศ. 2552-2556 ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ที่มา: Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (2018) และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2563)

 

 

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทย จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจในภาคพลังงาน พ.ศ. 2558-2562

หน่วย: ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

หมายเหตุ: * อื่นๆ ได้แก่ ภาคครัวเรือน เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอื่นๆ

ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2563)

 

ดาวน์โหลดข้อมูล